Regulamin świadczenia usług przez Purite

Poniższy regulamin określa ogólne zasady stanowiące podstawy prawne korzystania ze Sklepu – on line.

Definicje użyte w regulaminie.

Purite – właściciel DSS Sp. z o.o.; ul. Mściwoja 7/1; 52-200 Komorowice; Numer KRS 514790 – SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- ABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. e-mail: purite@purite.pl, tel: +48 697 97 51 97

Sklep – platforma informatyczno-informacyjna połączona z siecią Internet stworzona przez SOTE, umożliwiająca Użytkownikom realizację operacji handlowych przez Internet.

Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu. Użytkownik korzystając

ze sklepu wyraża zgodę na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach przewidujących prawo odstąpienia od umowy oraz pozostałych dokumentów w formie elektronicznej niezbędnych do realizacji transakcji.

Usługi – oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez DSS Sp. z o.o.

Warunki ogólne korzystania ze sklepu Purite.

– Przed dokonaniem zakupu każdy Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem korzystania ze Sklepu internetowego pod domeną purite.pl.

– Ceny towarów znajdujących się w Sklepie internetowym Purite, podane są w złotówkach i zawierają VAT (są cenami brutto).

– Sklep internetowy Purite, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.purite.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

– Oferta proponowana przez Sklep jest ściśle zależna od stanu magazynowego firmy.

– Użytkownik, osoba korzystająca z usług purite.pl na podstawie zamówienia dokonanego zgodnie z procedurą zakupową kupuje, a Sklep sprzedaje produkty wyszczególnione w zamówieniu dokonanym przez kupującego.

– Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje, zawarte w niniejszym Regulaminie.

– Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.

– Użytkownik może zmienić zamówienie lub anulować zamówienie, za pośrednictwem e-mail do momentu wysłania przez Sklep zamówionych produktów.( status zamówienia wysyłany jest via e-mail na adres Użytkownika)

– Purite – zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich wszelkich zmian.

– sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania osobom, których dane kontaktowe uzyskał dzięki rejestracji w naszym Sklepie, niezapowiedzianych wiadomości. Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do oferty Purite (np. zmiany, nowe oferty, promocje) jak i nie komercyjne listy (np. życzenia itp.).

Ochrona danych osobowych

Opisana w polityce prywatności Purite.

Odpowiedzialność za korzystanie z Sklepu

DSS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Sklepu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.

Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Sklepu, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

Właściciel sklepu zastrzega, że korzystanie z Sklepu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie DSS Sp. z o.o.

DSS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przerwy w działaniu Sklepu, wynikające z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

DSS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych, niezależnych od niego, przerw w funkcjonowaniu Sklepu, które mogą wpłynąć na korzystanie z Sklepu.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Umowa z Użytkownikiem jest zawierana w momencie, kiedy system Sklepu wysyła Użytkownikowi e-mail z potwierdzenie przyjęcia zamówienia, zawierający ilości i ceny wszystkich zamówionych towarów, łączne koszty do poniesienia przez Użytkownika, warunki płatności oraz adres, na który mają zostać wysłane produkty.

Składanie zamówień na purite.pl

1) Zamówienie może zostać złożone:

– za pośrednictwem procedury zakupów w Sklepie.

2) Po złożeniu zamówienia poprzez Sklep Użytkownik otrzymuje e-mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Sklep.

3) Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

– w przypadku zamówień płatnych przelewem po zaksięgowaniu się środków na koncie DSS Sp. z o.o.

4) Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że produkt jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności produktu objętego zamówieniem, Użytkownik jest o tym informowany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

5) Użytkownik w terminie 2 dni od chwili powiadomienia go przez Sklep o braku produktu podejmuje decyzję o dalszej realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z całego zamówienia). W przypadku braku decyzji Użytkownika we wskazanym wyżej terminie, Sklep zwraca wpłaconą przez Użytkownika kwotę pieniężną.

6) Zamówione produkty Sklep wysyła w ciągu 4 dni roboczych, licząc od dnia zarejestrowania płatności, chyba że zaznaczono inaczej w informacji przy produkcie, przy czym maksymalny termin wykonania umowy nie może przekraczać 30 dni.

Dostawy produktów Purite

– Forma dostawy produktu oraz forma płatności jest zgodna ze sposobem wybranym przez Użytkownika w zamówieniu.

– Produkt zostaje wydany Użytkownikowi w oryginalnym opakowaniu producenta, oraz w opakowaniu zbiorczym, jeżeli istnieje taka konieczność.

Formy i koszty dostawy – przesyłki:

– kurier DPD – 17, 00 zł 
 
– kurier DPD za pobraniem – 25,00 zł*
 
– pickup DPD – 12,00 zł
 
– paczkomaty Inpost 15,00 zł
 

Zamówienia powyżej kwoty 180 PLN są bezpłatne *(wykluczając zamówienia za pobraniem)

Do każdego zamówienia Klienta indywidualnego wystawiany jest paragon faktura VAT – Firma.

W przypadku firm wystawiana jest tylko faktura VAT. Dane (niezbędne do wystawienia faktury system wymusi automatycznie przy zamówieniu – Firma

Formy płatności

a. pobranie (płatność przy odbiorze),

b. przelew bankowy,

c. Przelewy

– płatność kartą kredytową

– Pay-u

– PayPal

Przesyłki zagraniczne – Sprzedaż realizowana jest do wynaczonych krajów (lista w panelu).

Koszt dostawy uzależniony jest od strefy.

Zwrot towaru:
• Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku z późniejszymi zmianami “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres mailowy zamowienia@purite.pl.
• Klient niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki przez Klienta bądź osoby trzecie, zwraca towar w stanie niezmienionym poprzez wysyłkę na adres: DSS Sp. z o.o. ul. Mściwoja 7/1 52-200 Komorowice.
• Zwrotom podlegają tylko produkty nieotwarte, nienoszące śladów użytkowania oraz niezniszczone.
• Użytkownik zwraca towar wraz z paragonem lub fakturą.
• Strony są zobowiązane dokonać zwrotu świadczeń (Sklep zwrot zapłaconej kwoty równej cenie towaru, Użytkownik zwrot towaru) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
• Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi i leży po stronie zwracającego przedmiot.
• DSS Sp. z o.o. nie odbiera przesyłek za pobraniem.
• Zwrotom nie podlegają Produkty, które należą do kategorii Less Waste (oznaczone skrótem LW w nazwie), charakteryzujące się krótkotrwałymi terminami przydatności lub innymi czynnikami powodującymi obniżenie ceny, o czym Klient jest informowany poprzez odpowiednią adnotację na stronie.

Reklamacje
• Wszystkie towary dostępne w Sklepie są objęte gwarancją Producenta.
• Jeśli Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną mają wówczas zastosowanie zasady zawarte w Kodeksie Cywilnym.
• Klient może złożyć reklamację w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia@purite.pl.
• W uzasadnieniu reklamacji należy podać nazwę produktu, krótki opis przyczyny reklamacji (można dołączyć również zdjęcie), numer zamówienia oraz swoje dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu).
• Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania maila przez Producenta. Odpowiedź do Klienta zostanie wysłana poprzez pocztę elektroniczną.
• Jeśli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, wówczas Klient na koszt Producenta odsyła produkt na adres: DSS Sp. z o.o. ul. Mściwoja 7/1 52-200 Komorowice. Produkt na czas transportu powinien być zabezpieczony na tyle, by umożliwić bezpieczny przesyłkę.
• Produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
• Nowy produkt po uznaniu reklamacji zostanie wysłany na koszt Producenta na adres Klienta podany w mailu reklamacyjnym.
• Reklamacji nie podlegają Produkty, które należą do kategorii Less Waste (oznaczone skrótem LW w nazwie)

Postanowienia końcowe

DSS Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Sklepu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.

DSS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez użytkownika z Sklepu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji.

Informacje znajdujące się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Użytkownik składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.

DSS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym momencie poprzez zamieszczenie jego zaktualizowanej wersji w Sklepie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

BON UPOMINKOWY PURITE

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, mają następujące znaczenie:

Wydawca – DSS Sp. z o.o.; ul. Mściwoja 7/1; 52-200 Komorowice będący wydawcą

Karty Podarunkowej.

Salon PURITE– sklep stacjonarny PURITE położony na terenie Polski oraz sklep internetowy mieszczący się pod adresem www.purite.pl

Bon upominkowy – papierowy lub elektroniczny bon towarowy/bon upominkowy/bon urodzinowy, upoważniający do jednokrotnego dokonania zakupów w Salonach PURITE, w zakresie ustalonego na Bonie upominkowym limitu kwotowego.

Nabywca – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Bon upominkowy w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie zasilenia Bonu upominkowego.

Użytkownik – Nabywca, lub każdorazowy posiadacz Bonu upominkowego, przedstawiający go do realizacji w Salonie PURITE.

Towary – rzeczy ruchome lub usługi oferowane przez Wydawcę do sprzedaży w Salonach PURITE

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Bonu upominkowego.

3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu upominkowego, a następnie do przyjmowania go do realizacji w Salonach PURITE. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wysokości zasilenia Bonu upominkowego oraz do realizacji Bonu upominkowego w Salonach PURITE w okresie ważności Bonu upominkowego.

4.Nabycie Bonu upominkowego jest możliwe wyłącznie w Salonach PURITE i na www.purite.pl.

5. Wydawca przyjmuje do realizacji w Salonach PURITE wyłącznie nieuszkodzone Bon upominkowy z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem. W przypadku transakcji internetowych korzysta z unikalnego kodu zamieszczonego na Bonie upominkowym w formie papierowej lub elektronicznej.

6. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.

7. Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie w Salonach PURITE.

8. Bon upominkowy ważna jest przez kolejne 12 miesięcy od dnia aktywacji – zakupu. Po przekroczeniu terminu ważności Bonu upominkowego staje się on nieważny i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Salonach PURITE.

9. Aktywacja Bonu upominkowego następuje z chwilą jego wydania Nabywcy.

10. Termin ważności Bonu upominkowego można sprawdzić poprzez przesłanie zapytania na adres purite@putie.pl. Po upływie 12 miesięcy od aktywacji / zakupu Bonu upominkowego traci ważność a niewykorzystana kwota, która na niej pozostanie, nie podlega zwrotowi.

11. Bon upominowy daje możliwość JEDNOKROTNEGO dokonania zakupów w Salonach PURITE.

12. Saldo Bonu Upominowego można w każdej chwili sprawdzić w każdym Salonie PURITE – lub poprzez przesłanie zapytania na adres purite@purite.pl – jest ona jednocześnie tożsama z kwotą widniejącą na bonie upominkowym.

13. Przy realizacji Bonu umominkowego Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce (w przypadku transakcji internetowych zwrotu na konto) gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa od bieżącej wartości środków zgromadzonych na Bonie upominkowym.

14. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu upominkowego będzie wyższa niż wartość zdeponowanych na niej środków, Użytkownik zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy gotówką, za pomocą karty płatniczej, karty kredytowej lub w przypadku sklepu internetowego dopłaty przelewem bankowym.

15. Bon upominkowy nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku jej utraty, kradzieży czy zniszczenia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bon upominkowy, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy.

16. Realizacja Bonu upominkowego przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Bonu upominkowego w sposób nieuprawniony.

17. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu upominkowego w wypadku:

a.) upływu terminu ważności Bonu upominkowego,

b.) braku technicznej możliwości realizacji Bonu upominkowego, w szczególności jego uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych,

c.) posługiwania się sfałszowanym Bonem upominkowym, tj. niezgodną z dostarczonym wzorem lub nie posiadającą stosowanych przez Wydawcę zabezpieczeń.

d.) w przypadku transakcji internetowych Bonem upominkowym posiadającym błędny nieczytelny lub sfałszowany kod autoryzacyjny.

18. Wszelkie reklamacje związane z Bonem upominkowym będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika w dowolnym Salonie PURITE bądź przesłanej na następujący adres biura Wydawcy: DSS Sp. z o.o. ,ulica Mściwoja 7/1, 52-200 Komorowice.

19. W przypadku reklamacji dotyczącej  Bonu upominkowego uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanego Bonu upominkowego. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Wydawcę reklamacji, Wydawca wyda Użytkownikowi nowy Bon upominkowy zasiloną kwotą stanowiącą równowartość środków zgromadzonych na uszkodzonym Bonie upominkowym w chwili jej oddania Wydawcy. Okres ważności Bonu upominkowego , wydanej przez Wydawcę będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla uszkodzonego Bonu upominkowego

20. Towary zakupione z wykorzystaniem Bonu upominkowego nie podlegają zwrotowi, a wymiana nieużywanego Towaru lub niewygrawerowanego elementu Towaru jest możliwa w ciągu 14 dni od daty zakupu.

21. W wypadku zwrotu Towaru zakupionego w Salonach PURITE przy użyciu Bonu upominkowego, Wydawca przekaże Użytkownikowi nowy Bon Upominkowy o wartości stanowiącej równowartość ceny zakupu Towaru uiszczonej przez Użytkownika za zwracany Towar.

22. Podstawą uznania zwrotu Towaru jest przedstawienie przez Użytkownika dowodu zakupu Towaru w Salonie PURITE.

23. Bon upominkowego nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.

24. Wydanie Bonu upominkowego Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Bonu upominkowego, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie, nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

25. Przez nabycie Bonu upominkowego Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Bonu upominkowego Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.

26. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie www.purite.pl – regulamin skrócony dostępny jest wraz z zakupowanym Bonem upominkowym na stronie www.purite.pl. Zakup Bonu upominkowego tożsamy jest z akceptacją zarówno pełnego jak i skróconego regulaminu. Użytkownik oświadcza, że znane są mu zapisy regulaminów.

27. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

28. Wydawca zastrzega sobie także prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej www.purite.pl z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Bonów upominkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO PURITE

§ 1. Postanowienia ogólne.
1.1 Organizatorem Programu Lojalnościowego jest firma DSS Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Mściwoja 7/1, 52-200 Komorowice, Polska, NIP: 8992755271, REGON: 022447468, KRS: 0000514790, która zwana jest Organizatorem.
1.2 Regulamin stanowi podstawę Programu Lojalnościowego i określa prawa oraz obowiązki jego Uczestników.

1.3 Program lojalnościowy wchodzi w życie od dnia uruchomienia nowego sklepu internetowego ( www.purite.pl ), czyli od dnia 17/09/2022. Od tego dnia rozpoczyna się naliczanie punktów lojalnościowych za zakupy w naszym sklepie.

§ 2. Uczestnictwo w Programie.
2.1 Program skierowany jest do osób fizycznych korzystających z naszego sklepu internetowego https://purite.pl
2.2 Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym jest nieodpłatne.
2.3 Uczestnik przystępuje do Programu Lojalnościowego poprzez założenie indywidualnego konta użytkownika na stronie internetowej https://purite.pl, Konta Klienta.
2.4 Po założeniu Konta Klienta Uczestnik Programu Lojalnościowego zbiera punkty, których może użyć do dokonania płatności podczas zakupów na stronie https://purite.pl Wartość 1 punktu = 0,10 pln (waluta polski zloty).
2.5 Uczestnikami Programu Lojalnościowego mogą być osoby pełnoletnie, spełniające warunki określone w Regulaminie.
2.6 Przystąpienie do Programu Lojalnościowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu, jego zasad i obowiązków. Uczestnik potwierdza także, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w programie.
2.7 Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie.

§ 3. Zbieranie i ważność punktów
3.1 Za każdą wydaną w sklepie Purite złotówkę otrzymujesz 1 pkt lojalnościowy. 1 punkt wart jest 10 groszy.  Zgromadzonymi  na koncie klienta punktami możesz zapłacić przy kolejnych zakupach.

3.2 Punkty są dodawane po dokonaniu i zaksięgowaniu płatności za zakupy on-line, które wykonane były po zalogowaniu się na swoim koncie Klienta ( zakupy jako tzw Gość nie są premiowane punktami lojalnościowymi ) 
3.3 Punktów zebranych w Programie Lojalnościowym można używać podczas dokonywania płatności za zakupy na stronie https://purite.pl, zgodnie z zapisami ujętymi w § 4. Używanie zebranych punktów, niniejszego regulaminu.
3.4 Uczestnik może sprawdzić stan zgromadzonych punktów w Programie Lojalnościowym na stronie internetowej https://purite.pl, w zakładce Moje konto, po uprzednim zalogowaniu się.
3.5. Punkty ważne są przez 365 dni od dnia ich przypisania do konta Klienta, czyli od dnia zaksięgowania opłaty za zakupy.

§ 4. Używanie zebranych punktów
4.1 Punktów zebranych w Programie Lojalnościowym można używać tylko i wyłącznie podczas dokonywania płatności on-line, za zakupy na stronie https://purite.pl
4.2 Zebranych punktów można użyć podczas zakupów na stronie https://purite.pl wraz z wymaganą minimalną kwotą zamówienia / opłatą za zamówienie, która stanowi 1 pln (waluta polski zloty).
4.3 Zebranymi punktami Klient może opłacić tylko i wyłącznie produkty w cenie podstawowej. Produkty w cenach promocyjnych będą niedostępne do opłacenie punktami z Programu Lojalnościowego.
4.4 Bony prezentowe oraz Vouchery są wyłączone z Programu Lojalnościowego, i nie będą dostępne do opłacenia punktami z Programu Lojalnościowego.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne.
5.1 Reklamacje oraz wszelkie pytania związane z Programem Lojalnościowym należy składać na adres e-mail: purite@purite.pl, lub na adres pocztowy: DSS Sp. z o.o. ul. Mściwoja 7/1, 52-200 Komorowice, Polska.
5.2 Organizator rozpatruje reklamacje tak szybko jak będzie to możliwe, a maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni roboczych.
5.3 Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.
§ 6. Ochrona danych osobowych
6.1 Podane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Programu Lojalnościowego, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO, a Administratorem Danych Osobowych jest DSS Sp. z o.o.
6.2 Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania newslettera lub informacji marketingowych po wyrażeniu zgody na stronie https://purite.pl
6.3 Uczestnik wyraża zgodę na dodanie adresu e-mail użytego podczas tworzenia Konta Klienta na stronie https://purite.pl do bazy adresów newslettera PURITE.
6.4 Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich zmiany, a także do żądania ich usunięcia z naszej bazy. Usunięcie danych osobowych powiązane będzie z likwidacją Konta Klienta.
6.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Programie Lojalnościowym – ich niepodanie uniemożliwia udział w naszym Programie Lojalnościowym.

§ 7. Postanowienia końcowe.
7.1 Regulamin Programu Lojalnościowego jest dostępny na stronie internetowej https://purite.pl oraz w siedzibie Organizatora, zlokalizowanej pod adresem:
DSS Sp. z o.o. ul. Mściwoja 7/1, 52-200 Komorowice, Polska.
7.2 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
7.3 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
7.4 Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Regulamin dotyczący zwrotu opakowań. „Chronię środowisko z PURITE”

W poniższym regulaminie zastosowano skróty użyte w powyższych regulaminach i stanowi on tekst jednolity.
Każdy Klient – Użytkownik odsyłający Purite (właściciel marki jak powyżej) puste umyte opakowania po produktach Purite uprawniony jest do zwrotu kosztów za przesyłkę wartości 15,00 pln, przekazanych w formie 150 punktów Programu Lojalnościowego Sklepu Internetowego Purite do profilu Klienta, oraz 10% rabatu na zakupione NOWE produkty. Rabat nie dotyczy kategorii Less Waste. W celu skorzystania z promocji Użytkownik/Klient zobowiązany jest do odesłania (min. 3 szt.) opakowań szklanych zakupionych pierwotnie (w dowolnym kanale dystrybucji) od firmy DSS Sp. z o.o. oznaczonych oryginalnie etykietami zawierającymi logo PURITE na poniższy adres:

DSS Sp. z o.o.; ul. Mściwoja 7/1; 52-200 Komorowice
oraz przesłania maila informującego o fakcie wysłania przesyłki na adres purite@purite.pl zawierającego numer przesyłki (umożliwiający śledzenie przesyłki na portalach oferowanych przez firmę kurierską wybraną przez Klienta).

W zamian Klient/Użytkownik realizujący program otrzymuje kod rabatowy uwzględniający pokrycie przez Purite kosztów przesyłki oraz dodatkowy rabat kwotowy w wysokości 10% na NOWE zakupy (dokonane w porozumieniu z PURITE i po otrzymaniu kodu upoważniającego do powyższych).

Zgodnie z procedurą Klient po przesłaniu maila z numerem przesyłki przesłanej PURITE otrzymuje w zamian via mail KOD rabatowy upoważniający jedynie do darmowej przesyłki zakupionych dóbr i 10% rabatu na zakupione produkty/dobra.
Regulamin dotyczący zwrotu opakowań jest jednostronnym oświadczeniem DSS Sp. z o.o. i nie podlega żadnym innym regulacjom.

Właściciel marki Purite zmierza do propagowania minimalizacji szkód środowiska naturalnego poprzez współpracę ze swoimi Klientami w zakresie recyclingu.